Information fra Dansk Sejlunion 4.april Af: Mikael Jeremiassen

Under de nugældende coronarestriktioner, kan sædvanlig kapsejladsaktivitet desværre ikke gennemføres. Det skyldes både forsamlingsforbuddet og anbefalingen om at holde afstand.

Dansk Sejlunion vurderer, at mini-konkurrencer (kapsejlads) i klubregi kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer på betingelse af at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 2 meter til andre – dette gælder fra havn til sejladsområde – og retur.

Det vil sige at der kan afholdes mindre kapsejladser for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (1-2 personer eller familier). Sådanne små konkurrencer kan gennemføres af kapsejlerne selv uden officials ved at benytte faste mærker og starte ved hjælp af ”hare-start”.

Forbuddet mod at være mere end 10 personer gælder aktiviteten som helhed – uanset afstanden mellem personer. Det betyder, at der i en mini-kapsejlads kun må deltage 10 personer. Det kan derfor ikke lade sig gøre at afvikle flere starter á 10 personer efter hinanden. Dette kunne være en overtrædelse af forbuddet. Denne præcisering er således en ændring af Dansk Sejlunions hidtidige anbefaling.

Politiet har på baggrund af en konkret henvendelse indskærpet over for en sejlklub, at ”Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er til stede. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.” Politiet ville på den baggrund ikke forhåndsgodkende et arrangement med flere deltagere, selvom der ikke var flere deltagere i én start.

Ved klubregi skal forstås at det er en aktivitet for klubbens medlemmer.

Ved sejlads i kølbåd bør der maks. være 2 personer ombord, og det bør være med fast makker. Familier der bor i samme husstand, kan sejle sammen.

Vær dog opmærksom på at der ikke må være mere end 10 personer pr. aktivitet – inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere..).
Vigtigt

Forbud mod forsamling af mere end 10 personer gælder både indendørs, udendørs og på vandet! Det er altså vigtigt at man til enhver tid har overblik over hvor mange der deltager og at begrænsningen på 10 personer ikke overskrides.
Anbefaling om at holde afstand på 2 meter gælder også i en båd!

Klubber, som går med tanker om åbne eller større kapsejladser, opfordres til at kontakte Mikael Jeremiassen direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer.
Corona tillæg til kapsejladsreglerne

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.

Dansk Sejlunion opfordrer til at tillægget anvendes, så længe anbefalingen om afstand er gældende.

Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf)
Kapsejlads under DH – ændring af mål

De fleste kølbåde i websejler er registreret med en sejlføring der er optimal til en fuld besætning. Den registrerede sejlføring (sejlmål) indgår i beregningen af bådens sømiletider.

Da mange sejl (eller stor sejlføring) kan være svært at håndtere med en begrænset besætning (1 eller 2 personer) eller med familie, kan der være behov for at reducere sejlføringen så den passer bedre til besætningens størrelse, fx ved at afmelde spiler (symmetrisk og/eller asymmetrisk) eller ved at skifte et stort forsejl (genua) til et mindre forsejl (fok).

Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis og kan ske efter nedenstående retningslinjer.

Indberetning via enten klubmåler eller sejlmager
Hvis ejer har fået udleveret sejlmåleskema fra sejlmager eller klubmåler kan dette fremsendes pr. mail til websejler@sejlsport.dk – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer
Hvis ejer ønsker at anvende tidligere registrerede sejlmål med henvisning til bådens historik, fremsendes mail til websejler@sejlsport.dk med oplysning om hvilke ændringer der skal foretages – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer

Når Dansk Sejlunion modtager henvendelse vedr. ønske om ændring af sejlmål, vil disse blive registreret og ejer vil efterfølgende blive informeret om ændringen.

Spørgsmål vedr. ændringer af mål rettes til websejler@sejlsport.dk
Lokale tilretninger

I nogle klubber tilrettes bådes sejlføring lokalt via testberegning på websejler.dk.

Dansk Sejlunion har tidligere accepteret denne model, og gør det fortsat, så længe den enkelte båd har en gyldig kapsejladslicens og at der er tale om sejladser i klubregi – dvs. sejladser hvor kun klubbens medlemmer er deltager.

Hvis en sådan model anvendes, så er det Dansk Sejlunions opfordring at retningslinjer for hvad der kan ændres samt hvordan det udføres, er beskrevet og tilgængelig, så alle kender præmisserne.

Information fra Dansk Sejlunion 4.april Af: Mikael Jeremiassen