GENERALFORSAMLING

HELE INDKALDELSEN samt forslag KAN HENTES HER PÅ SIDEN.

Hermed indkaldes til Sejlklubben Køge Bugts ordinær generalforsamling som afholdes
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00 i SKB’s klubhus, Hejren 21, 2670 Greve.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. marts 2019.

HELE INDKALDELSEN samt forslag KAN HENTES HER PÅ SIDEN.

Dagsorden ved SKB’s ordinære generalforsamling
onsdag d. 27 marts 2019 i SKB’s klubhus.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til godkendelse. Spørgsmål til regnskabet der ønskes uddybet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelse@skb.dk senest den 20 marts 2019.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Forslag – etablering af ”arbejds-telt” på havnen

6. Valg af formand på ulige årstal

7. Valg af kasserer på lige årstal

8. Valg af øvrig bestyrelse
På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant:
På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.

9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant

10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Greve Marina:
På ulige årstal: 1 medlem
På lige årstal: 1 suppleant

11. Valg af udvalg
12. Eventuelt

Regnskab for 2018 samt budget for 2019 ligger til download her på siden.
Og kommer til at ligge til gennemsyn i SKB’s klubhus.


Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2018.pdf

Forslag til SKB GF den 27-03-2019.pdf

ReferatGeneralforsamling2019.pdf

SKB budget 2019.pdf

skb generalforsamling 270319.pdf

SKB årsrapport 2019.pdf