GENERALFORSAMLING 2019 + 2020 + budget 2021

NB: max 1 person pr medlemsskab, dog 2 ved familiemedlemskab.

GENERALFORSAMLING - I GREVE MEDBORGERHUS KL. 19
GENNEMGANG AF 2019 OG 2020 REGNSKAB SAMT BUDGET 2021
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse samt uddybende spørgsmål vedr. regnskaber og budget skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 02.06.2021 kl. 19, på mail bestyrelse@skb.dk

NB: max 1 person pr medlemsskab, dog 2 ved familiemedlemskab.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
1.a V - Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning for år 2019 og 2020
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 2019 og 2020 samt budget for det kommende år, begge til godkendelse. Spørgsmål til regnskabet der ønskes uddybet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelse@skb.dk senest den 8. juni 2021

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

Øvrige

6. Valg af formand på ulige årstal:
Birger Monrad (modtager ikke valg)

7. Valg af kasserer på lige årstal:
Gitte Lund (modtager ikke valg)

8. Valg af øvrig bestyrelse:
På ulige årstal
Vælges for 2 år: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant:

På valg er: Helle Førster Christensen ( modtager genvalg)
Torben Bergenhagen ( modtager genvalg)
Suppleant Christian Førster Christensen ( modtager genvalg)

På lige årstal:
Vælges for 1 år: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
På valg er: Leif Ulriksen, (modtager genvalg)
Carsten Bernfeldt (modtager genvalg)
Bjarke Christensen (modtager genvalg)
Suppleant Brian Tønnesen (modtager ikke genvalg )

9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant:
På valg er:
Ken Seitzberg (Genopstiller)
Kirsten Jensen (Genopstiller )
XXX (Suppleant, Nyvalg )


10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
På ulige årstal: 1 medlem: Bjarke Christensen (modtager genvalg)

På lige årstal: 1 suppleant: Carsten Seest (modtager genvalg)

11. Valg af udvalg

12. Eventuelt

SIDSTE NYT (15.juni):
Sidste nyt om generalforsamlingen på onsdag den 16-06-2021 kl 19:00
- Husk generalforsamlingen er i Greve Borgerhus, Greveager 9.
- Kravet om coronapas og mundbind er per dags dato blevet ophævet. Vi opfordrer dog stadig til at tage alle forholdsregler og tænke på hinanden.
- Begrænsningen i antal deltagere gælder stadig.
- For at give alle mulighed for at være orienteret, og set i lyset af den utraditionelle dato og omstændighederne for generalforsamlingen, vil vi forsøgsvis prøve at gøre det muligt at følge med i mødet via linket nederst i dette indlæg. Det bør ikke være nødvendigt at installere noget, det kan startes i en browser.
Bemærk venligst: Vi har ikke mulighed for at åbne for lyd, så man vil ikke kunne sige noget på mødet. Vi vil forsøge at følge med i eventuelle skriftlige kommentarer men kan ikke love at vi vil kunne fremlægge eller reagere på dem alle. Så som udgangspunkt er det en mulighed for at følge med passivt. Og der er ikke stemmeret via Teams linket.
Vi har en ekstern mikrofon men vi ved ikke hvor god lyden vil være ved indlæg eller diskussioner i salen. Dette er et forsøg, vi håber I bærer over med eventuelle tekniske vanskeligheder.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdkNTcyMzEtZmQ2NS00MjQ0LWI1YWMtNTQyM2FjNzlkNTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0654555-8dc9-461c-8656-37173beecfb9%22%2c%22Oid%22%3a%222f320696-590c-45f7-b139-5c11c45551c1%22%7d

Vi håber at se en masse af jer og glæder os over at kunne gennemføre generalforsamlingen efter så lang tids undtagelsestilstand.

bestyrelsesgodkendt 2019.pdf

budget 2021.pdf

Dagsorden Generalforsamling 2021.pdf

Fuldmagt 2021.pdf

regnskab 2020.pdf

bestyrelsesgodkendt 2019.pdf

budget 2021.pdf

Dagsorden Generalforsamling 2021.pdf

Fuldmagt 2021.pdf

regnskab 2020.pdf